Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan kaç yaşında, nereli? Erişah Arıcan hayatı ve biyografisi!

tarafından
70
Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan kaç yaşında, nereli? Erişah Arıcan hayatı ve biyografisi!

Yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Erişah Arıcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan kaç yaşında, nereli? Erişah Arıcan hayatı ve biyografisi!

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı.

Erişah Arıcan, 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçti.

1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı.

Eğitim Bilgileri

Doktora,MarmaraÜniversitesi,BankacılıkVe SigortacılıkEnstitüsü,BankacılıkAnabilimDalı,Türkiye 1988 -1991

YüksekLisans,MarmaraÜniversitesi, İktisatFakültesi,Türkiye 1986 -1988

Araştırma Alanları

SosyalveBeşeriBilimler

Akademik Unvanlar/ Görevler

Prof.Dr.,MarmaraÜniversitesi,BankacılıkVe SigortacılıkYüksekokulu,BankacılıkBölümü,2005 -DevamEdiyor

Doç.Dr.,MarmaraÜniversitesi,BankacılıkVe SigortacılıkYüksekokulu,BankacılıkBölümü,2000 -2005

Yönetilen Tezler

ARICANE.,Bireyselemekliliksistemine otomatikkatılım:Türkiye içinbir uygulama,Doktora,H.Meral(Öğrenci),2019

ARICANE.,Türkiye’de tasarrufunbelirleyicilerive finansal sistemilişkisi:bankacılıksektörü üzerine bir uygulama,

Doktora,K.Aka(Öğrenci),2019

ARICANE.,Türkiye’de proje finansmanıve bir uygulama,YüksekLisans,E.Türkmen(Öğrenci),2016

ARICANE.,Bankalarıngelecektekinakitakımlarına dayalımenkulkıymetleştirme,N.İsmail(Öğrenci),2010

ARICANE.,Dezenflasyonortamında bankalarda operasyonelmerkezileşmeninönemi:Türkbankacılıksektörüne üzerine

bir uygulama,Doktora,L.Özgü(Öğrenci),2009

ARICANE.,Alternatif fonlama kaynağıolaraksendikasyonkredileriveTürkbankacılıksistemine yönelikbir uygulama,

Doktora,U.Çetintaş(Öğrenci),2008

ARICANE.,Finans sisteminde tavhilgetirilerininkredidereceleri ile ilişkisi :gelişmekte olanülkeler açısındanbir

uygulama,Doktora,A.Botan(Öğrenci),2008

ARICANE., İşletmelerde kar dağıtımpolitikasınınişletmeninbüyüme ve pazar değerine etkileri : teorikve uygulamalı

yaklaşım,Doktora,A.Omağ(Öğrenci),2007

ARICANE.,Borsada fiyatadımlarınındeğişmesive hisse senedipiyasalarına etkisi,Doktora,G.Gülay(Öğrenci),2007

ARICANE.,Türkbankacılıksisteminde operasyonel riskve birmodel,YüksekLisans,R.Neslihan(Öğrenci),2007

ARICANE.,Basel I düzenlemelerininsermaye piyasalarına etkileriüzerine değerlendirmeler ve bir uygulama,Yüksek

Lisans,Y.Turan(Öğrenci),2007

ARICANE.,Türkiye’de kamu bankalarınınyenidenyapılandırılmasıve yapılandırma sonrasıperformanslarınınanalizi,

YüksekLisans,G.Oksay(Öğrenci),2007

ARICANE.,Türkiye’de faaliyetgösterenyabancıbankalarınKobi’lere finansmanolanağıve bir uygulama,YüksekLisans,

C.Dağıdır(Öğrenci),2007

ARICANE.,Reel sektöründe ve bankacılıksektöründe özeleştirme: (Dünyada veTürkiye’de),YüksekLisans,

Ç.Genç(Öğrenci),2007

ARICANE.,AvrupaBirliği sigorta sektörü ve türksigorta sektörününsorumluluksigortalarıaçısındanincelenmesive

karşılaştırmalıanalizi,YüksekLisans, İ.Demirbilek(Öğrenci),2007

ARICANE.,Küçük-orta ölçekli işletmeler (Kobi) içinbankalarda kredideğerleme sistemive bir örnekçalışma,Yüksek

Lisans,C.Ataol(Öğrenci),2006

ARICANE.,Türkiye’dekipara talebininanalizi,YüksekLisans,S.Ağıralioğlu(Öğrenci),2006

ARICANE.,Türkbankacılıksisteminde bankacılıkhizmetgelirleriniat ırma alternatifleri:Yeniürünler,YüksekLisans,

C.Erüstün(Öğrenci),2006

ARICANE.,Bağımsızdenetimsürecikurumsal-sosyal sorumlulukilişkisibankacılıksektörü uygulaması,Doktora,

E.Güler(Öğrenci),2006

ARICANE.,Türkiye’de demir çeliksektörü:halka açıkolanentegre demir çelikfabrikalarınınperformans analizi,Yüksek

Lisans,E.Uçaktürk(Öğrenci),2005

ARICANE.,KOBİ’lerde finansaldestekpolitikaları:Türkiye uygulaması,YüksekLisans,T.Bölüktepe(Öğrenci),2005

ARICANE.,Uluslararası işlemlerinticaribanka karlılığına etkileri teorikve uygulamalıbir yaklaşım,Doktora,

A.Akdemir(Öğrenci),2005

ARICANE.,Para benzeribir varlıkolarakkredikartları: taksitlikredikart sistemine geçiş ve bir uygulama,YüksekLisans,

M.Humanızlı(Öğrenci),2005

ARICANE.,Dünya’da dışborç -ekonomikbağımlılıkanalizive değerlendirilmesi,Türkiye örneği,Doktora,

S.Temurci(Öğrenci),2004

ARICANE.,Türkiye’de doğrudanyabancı sermaye yatırımlarıve ekonomikbüyüme etkisi,YüksekLisans,

A.Serkan(Öğrenci),2004

ARICANE.,Faizoranlarındakive dövizkurlarındakiasimeyrikoynaklığınbankalarınhisse senedigetirisine etkileri,

Doktora,A.Özün(Öğrenci),2004

ARICANE.,Türkiye’de uygulananpara politikalarınınetkinliğive bankacılıksektörüne etkileri,YüksekLisans,

A.Türköz(Öğrenci),2003

ARICANE.,Ticaribankalarda sorunlu kredilerinyönetimi, çözümü ve takibi içinbir uygulama,Doktora,

S.Kavcıoğlu(Öğrenci),2003

ARICANE.,GayrimenkulyatırımortaklıklarınınperformansdeğerlemesiveTürkiye uygulamamsı,Doktora,

F.Yetgin(Öğrenci),2002

ARICANE.,Uluslararasıpara Fonu -IMF veTürkiye 2000-2002 dezenflasyonprogramı,YüksekLisans,

M.Çetinkaya(Öğrenci),2001

ARICANE.,Türkiye’ deT.C.M.B. tarafındanuygulananfaizpolitikalarıve finans sektörüne etkileri,YüksekLisans,

B.Ataç(Öğrenci),2001

ARICANE.,Enflasyonhedeflemesidünya’ da veTürkiye’ dekiuygulamaları,YüksekLisans,M.Uysal(Öğrenci),2001

ARICANE.,KırşehirliNizameddinİbnYusuf’ unRisale-iMusikiadlıeseri,YüksekLisans,U.Sezikli(Öğrenci),2000

ARICANE.,Bankalardamalianalizve enflasyonilişkisi,YüksekLisans,V.Gülay(Öğrenci),2000

ARICANE.,Ef ects of europeanmonetaryuniononeuropeanandTurkish banking sector,YüksekLisans,

Y.Güler(Öğrenci),1999

ARICANE.,1860-1923 tarihleriarasındaOsmanlıdönemindeTürkbankacılıktarihi,YüksekLisans,M.Karakaş(Öğrenci),

1998

ARICANE.,Avrupa para birliğive euro’nunetkileri,YüksekLisans, İ.Sencan(Öğrenci),1998

ARICANE.,Nakityönetimive bankacılıkta “kurumsalnakityönetimi”uygulaması,YüksekLisans,Ö.Süer(Öğrenci),1997

ARICANE., İnşaat sektöründeki işletmelerinkredilendirilmesi (İnşaat taahhüt firmalarıaçısından),YüksekLisans,

A.Akkoyun(Öğrenci),1997

ARICANE.,Özeleştirme ve özeleştirmede firma değerlendirmesi,YüksekLisans,M.Banu(Öğrenci),1996

Haberler.com – Gündem

Bir önceki yazımız olan Ahmet Dursun kimdir? Kaç yaşında, nereli? başlıklı makalemizde Ahmet Dursun, Forma ve Futbol hakkında bilgiler verilmektedir.